50x80x40 bearing number and size chart pdf

NOVEMBER 02, 2022

Our cpmpany offers different 50x80x40 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 50x80x40 bearing

INA SL045010PP Bearing 50x80x40 Cylindrical RollerPart Number SL045010PP Cylindrical Roller Bearings (INA) Old Code bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 50 Outside diameter OD D 80 Thickness B 

Roller Bearing 50x80x40 Suppliers, Manufacturer, DistributorAlibaba offers 8 Roller Bearing 50x80x40 Suppliers, and Roller Bearing 50x80x40 Manufacturers, Distributors, Factories, Companies. There are 3 OEM, 1 ODM, INA NNCF5010V Bearing 50x80x40 Cylindrical RollerPart Number NNCF5010V Cylindrical Roller Bearings (INA) Old Code bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 50 Outside diameter OD D 80 Thickness B 

@@@@@@@@
KBbRraNG
7004 CD/HCPA9ADGA - - - - - - - -
71913 ACDGB/VQ253 - 56 mm - - - - - -
NU 213 ECM/C3 - - - - - - - -
B/EX1107CE3TDM - - - 1,5 mm0,8 mm - - -
71924 ACD/P4AQBCB - 8 mm - - - - - -
7017 ACE/HCDGAVQ126 - - - - - - - -
105KSZZ - - - - - - - -
FYR 1.1/2 H-3 - 114 mm - - - - - -
NU 208 ECKP/C3 - 9 mm - - - 1,7 mm - -
B/VEX309CE1DUL - - - - - - - -
221SG - - - - - - - -
E2.6315-2Z/C3 - - - - - - - -
71920 ACD/P4ATBTC - - - - - - - -
6311 Y/C78 - - - - - - - -
239/900 CA/W33VQ424 - - - - - - - -
QJ 314 N2PHAS/C2L - 56,363 mm - - - 18,5 mm - -
NU 309 ECM/C3 - - - - - - - -
1303 EM/P62 - - - - - - - -
S7013 CD/P4AQBCA - - - - - - - -
SAF 23048 KAX8.1/2 - - - - - - - -
8222 - - - - - - - -
6208-2RS1/C3LT20 - - - - - - - -
7009 CD/P4ADGB - 122 mm - - - - - -
71901 ACDGA/P4A - - - - - - - -
E2.6301-2Z/C3 - - - - - - - -
3309 E-2RS1/C3 - - - - - - - -
71913 CD/HCP4ATBTA - 27,783 mm - - - - - -
312SFF-HYB 1 - - - - - - - -
7011 ACD/P4ADGC - 225,000 mm - - - - - -
71904DS-BKE 7 - - - - - - - -
7207 CD/HCP4ADGA - - - - - - - -
6300-2RSH/C3GJN - - - - - - - -
633-2Z - 23 mm - - - 2,8 mm - -
7207 ACD/PA9A - 26 mm - - - - - -
6213-RS1Z/C3GJN - - - - - - - -
B/E2307PE3DDM - 17,46 mm - - - - - -
71914 ACD/P4AQBCC - 93.663 mm - - - - - -
QJ 207 N2MA/C2L - - - - - - - -
B/SEB907CE3DUL - 18 mm - - 1.1 mm - - -
71812 ACD/P4DBA - - - - - - - -
71932 ACDGA/VQ253 - - - - - - - -
6210-2Z/GJN - - - - - - - -
53222 - 8.5000 in - - - - - -
61888 MA/C5 - - - - - - - -
7009 ACDGA/P4A - - - - - - - -
S71910 ACD/PA9ATBTAVP020 - 9 mm - - - - - -
7010 CD/DTVQ253 - 21,539 mm - - - 13,8 mm - -
6208 2ZNRJEM - - - - - - - -
1202 ETN9/C3 - 165 mm - - - - - -
71914 ACD/P4AQGB - - - - - - - -
6306/25-2LS2/C5/246561 A - 16,400 mm - - - - - -
L 313811 - - - - - - 29 mm -
5211CF - - - - - - - -
FSYE 4.15/16 - - - - - - - -
7013 CD/P4ATBTA - - - - - - - -
ZEP3207F - - - - - - - -
KAS2215 - - - - - - - -
BMT52111 - 63.50 mm - - - - - -
ZFS5107S - 30.00 mm - - - - - -
AZF530748 - 22.00 mm - - - - - -
KEP2107 - - - - - - - -
KMC2203 - 33.00 mm - - - - - -
ZNT8220712 - - - - - - - -
MPS9115F3 mm - - - - - - -
MP5403YF - 116.00 mm - - - - - -
ZAS2300 - - 15.5 mm - - - - -
AMA2203 - - - - - - - -
KA6315F - 270 mm - - - - - -
2070MMU - 17.00 mm - - - - - -
BMP5207F - - - - - - - -
ZBR6307 - - - - - - - -
ZD2207 - 50 mm - - - 2.5 mm - -
ZPS5415F - 44 mm - - - - - M 52x3
QMFY13J208SEC - 17 mm - - - - - -
ZCS2200 - 24 mm3.1 mm - - - - -
QAAFY18A308SN - - - - - - - -
MF2112 - - - - - - - -
QMPX34J700ST - - - - - - - -
MA2315A - - - - - - - -
QVFK13V204SB - - - - - - - -
ZSR3315 - 28.00 mm - - - - - -
QMPL18J090ST - - - - - - - -
ZA220766 - 23.00 mm - - - - - -
QVPA22V312SEM - - - - - - - -
ZP6207F - - - - - - - -

50x80x40 Bearings | Bearings Online CatalogueAll 50x80x40 bearings. Bearing DC5010NR (Cylindrical roller bearings / KOYO) Bearing GE 050/80 XES (Radial spherical plain bearings / CX). Bearing GE 

50x80x40 Original SKF NNF5010ADB-2LSV bearing902 products - Original SKF NNF5010ADB-2LSV bearing. 50x80x40. In addition to the information provided on this page, consider what is provided under Double NNCF5010CV SKF Bearing | NNCF5015CV bearing - BearingBearing SL19 2312 INA,SL19 2312 is belong to SL18 18,SL18 22,SL18 29,SL18 NNCF5010CV Bearing SKF bearing size: 50x80x40 -Adequate stoc

@@@@@@@@
NSKSKFTimkenIKO FAG
QVVPG17V300STMMC2100ZEP9207ZPS5415FB/SEB1107CE1DDM
QMPG30J508SB701-70016-064QMCW11J055SBQMFY13J208SEC71911 ACD/P4ATBTB
QVPX22V311SNMEF2307H82MA2315FG82ZCS22006010 JEM
QVP19V307SETZHT952151266TAMC20K307SEOQAAFY18A308SN120KR-BKE
QAAPL15A215SBZT102303ZCS2211MF211229424 E/VQ096
QAAPF15A215SEMZAS3207QMCW22J408SOQMPX34J700ST709 CDGA/P4A
QMPF26J125SBBZT135415ZT822070540MA2315A61872 MA/C5
TAPK22K100SNKPS5215FQMPG30J150SNQVFK13V204SBFPAD 800
QVMC17V212SECZMC5208ZAS2203FZSR33157209 CD/P4AQGC
QVVFY26V110SECZFS2203QVVPG17V300SBQMPL18J090ST307MG
QAAPF20A315SENZA2300KEP2307ZA22076622332 CACKM2/C3W33
QAFY15A211SENBZHT8520712QAAFX10A115SENQVPA22V312SEM7004 CD/HCPA9ADGA
QAP18A085SNKF5303BMNT10530724ZP6207F71913 ACDGB/VQ253
QMPX26J130SENZA321572QVSN12V203SBQVVFB26V408SENNU 213 ECM/C3
QAAC10A115SOKMC9203ZEF2308ZAS2215F40B/EX1107CE3TDM
QVFLP19V308SECMBR541540QVFKP13V203SMQMC09J111ST71924 ACD/P4AQBCB
QVPL14V060SMZBR2100MMZD10KF52007017 ACE/HCDGAVQ126
QAPF13A207SEOZEF230740QVPH22V315SEOQVFY26V115SN105KSZZ
QVPA26V407SOZBR9203MBR2208GZNT6220036FYR 1.1/2 H-3
QVVPF22V311SNZEP5407YF05QVP19V080SEOQVC22V315SETNU 208 ECKP/C3
QMCW18J304SMMA2207FCKMC21075307UPLB/VEX309CE1DUL
QMPX30J507SECMB2315SQAAPX26A415SNQVPN20V085ST221SG
QAATU20A400SBMHT6511512MBR221567MCS2203E2.6315-2Z/C3
QAMC11A204SENZB2204SZPS5315F0543QVVFX28V130SM71920 ACD/P4ATBTC
QASN15A070SMMAS6203ZAS2311FMMC21086311 Y/C78
QVVPK20V090STKPS5208MPS6315FQAPL20A400SM239/900 CA/W33VQ424
DVF09K108SENAMF9208GMF9207AZFS51070441QJ 314 N2PHAS/C2L
QAATU11A203SCZB2012AZA6115QAACW11A055SENNU 309 ECM/C3
QAAFL18A304SECKB3208MNT10230724MFS92151303 EM/P62
QAAPF22A407SOAMT102308ZA2203CQAATU18A304SECS7013 CD/P4AQBCA
QAACW26A130SMKMC2208ZEP6415FMBR521540SAF 23048 KAX8.1/2
QVPN22V315SEBKEP3307MFT8520712QVVFY26V407SEN8222
QMMC20J315SMQVVPG19V080STZA221172KB22046208-2RS1/C3LT20
QMFL13J207SETQMFX11J055SENMP9207QASN13A208SC7009 CD/P4ADGB
QVFX16V212SNQAAPF15A300SETZAS6115FZB2012S71901 ACDGA/P4A
QVC19V303STQVVPK15V208SMZEP5215QMF20J311SEME2.6301-2Z/C3
QMFY11J203SECQVVFC17V212STMMC9507ZB21023309 E-2RS1/C3
QVFKP17V215SETQMPF30J515SMMT92212QVVFY12V055SC71913 CD/HCP4ATBTA
QAAPF26A415STQMC10J050SNZA230782BZEP2203312SFF-HYB 1
QAAFX22A407SCQMFY15J212SEN6211UQATU13A065SEC7011 ACD/P4ADGC
QVPF22V100SECQVFL14V060SNZA320372MBR520371904DS-BKE 7
QVFX22V100SOQVF19V090SEO701-00006-016QVF12V204SEB7207 CD/HCP4ADGA
TAMC17K215STQVSN22V311SMZFS6207KEP53076300-2RSH/C3GJN
QMFX10J115SEOQVCW28V125SNKP2315FQVVFB20V303SEM633-2Z
QVPK26V115STTAPA17K300SMMMC9215MCS23157207 ACD/PA9A
QVVCW16V212STQAAC11A055SEOZEF2300QVMC26V110SEN6213-RS1Z/C3GJN
TAPG11K115SMQAF13A065SNMFS5400AMA220372B/E2307PE3DDM
TB-SC-30MQAAPX20A400SO5400UQAAF18A080SM71914 ACD/P4AQBCC
FC-SC-104SQMPF15J070SOZEP6215MEF2115BQJ 207 N2MA/C2L
EP4B-S2-407REQMPH26J415SEOZB2400SQVFKP22V400SENB/SEB907CE3DUL
SP2B-IP-114REQAFLP18A303STZF2203SMF9215A71812 ACD/P4DBA
F2B-DLEZ-108-PCRQVVPA22V311SEOZPS5700FAQVVPX22V315SB71932 ACDGA/VQ253
P2B-DLAH-100QVPK15V060SBMB2100SMT102307AV6210-2Z/GJN
SAF-516X2-11/16 CLSDQVFK22V315SEBZBR240082QAP15A075SEO53222
F2B-SCMAH-107QVC19V090SOZB2307SAMBR211261888 MA/C5
TB-DL-014 MODTAPA20K307SECMGT852077QVVFY16V212SEN7009 ACDGA/P4A
F2B-VSC-200LQACW15A075SMZBR3207ZCS5207S71910 ACD/PA9ATBTAVP020
P2B-SCEZ-35M-SHCRQMTU15J300SECZFS5311QAACW20A100SM7010 CD/DTVQ253
P4B534-ISAF-600LEQVFB20V090SOZEP6215FKMC21046208 2ZNRJEM
P2B-SCBAH-110LQMCW18J303SMZHT8520724QVVPXT16V300SN1202 ETN9/C3
NSTU-GTM-115QVFLP22V315SOMEP6307FZHT752032471914 ACD/P4AQGB
LF-SC-102QAAP18A308SET23787ATAFKP22K400SEN6306/25-2LS2/C5/246561 A
P2B-SCB-35MQAASN18A090SECKEP6307ZBR3211L 313811
NSTU-SCEZ-104-SHTAMC17K075SNZAT62050MM9QMPL11J203SC5211CF
NSTU-DL-106QVVPF16V212STZA2115FMA22000540FSYE 4.15/16
P2B-C-103